Informacja dotycząca uboju zwierząt w gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny

Informacja dotycząca uboju zwierząt w gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny

 

Ubój zwierząt, w tym świń na użytek własny może być prowadzony wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 885).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem:
1) Mięso zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie może zostać wykorzystane wyłącznie na użytek własny i nie może być wprowadzane do obrotu (sprzedaży).

2) Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta zdrowe, a przy uboju powinny być spełnione wymagania określone między innymi w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (np. posiadanie zarejestrowanej siedziby stada zwierząt).

3) Każdy posiadacz zwierząt, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa, musi poinformować właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.

4) W przypadku zamiaru dokonania uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz, zgłoszenie musi zwierać oświadczenie o zagospodarowaniu na koszt posiadacza zwierząt, materiału szczególnego ryzyka (SRM), który zgodnie z obowiązującym prawem podlega wyłącznie utylizacji w zatwierdzonym zakładzie utylizacyjnym. Dokumentem potwierdzającym właściwe zagospodarowanie SRM jest tzw. dokument handlowy (HD), który powinien być przechowywany w gospodarstwie przez okres dwóch lat.

Materiał szczególnego ryzyka stanowią :
a) u cieląt do 6 miesiąca życia : migdałki, ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego, jelito ślepe i krezka
b) u owiec i kóz:
– w każdym wieku: śledziona i jelito kręte;
– w wieku powyżej 12 miesięcy, dodatkowo : czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy

Najbliższy, uprawniony zakład do odbioru SRM:
Firma Handlowo-Usługowa „OLECH” Sławomir Olech, ul. Garbarska 36, 58-100 Świdnica, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 02197701 telefony: 74 640-24-42, kom. 513 006 118, 509 879 673.
Materiał szczególnego ryzyka przed przekazaniem do zakładu utylizacyjnego należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego, poprzez umieszczenie w szczelnym, nieprzemakalnym opakowaniu (np. worki foliowe). Opakowanie SRM należy oznakować, np. poprzez umieszczenie etykiety zwierającej wymagane informacje – tutaj wzór:

5) mięso zwierząt poddanych ubojowi oraz mięso zwierząt łownych odstrzelonych w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii na wniosek i koszt posiadacza tego mięsa. Ponadto mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa, poddaje się obowiązkowemu badaniu na obecność włośni.
6) W przypadku mięsa świń, nutrii i dzików może być wykonane wyłącznie badanie próbek na włośnie, które pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia, właściciel zwierząt.
7) mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu w kierunku włośni.

W przypadku stwierdzenia niespełniania warunków w zakresie uboju zwierząt na potrzeby własne, w tym również niezgłoszenia w odpowiednim terminie uboju świń, w każdym przypadku wszczynane będzie postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary finansowej, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 27 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1577 ze zm.), której wysokość określona została w rozporządzeniu wykonawczym na poziomie od 100 do 2000 zł.

Linki:
wzór powiadomienia o zamiarze dokonania uboju świni
wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz
informacja o sposobie pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasadach dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii

Brak możliwości komentowania.