Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie w sprawie zakazów i nakazów obowiązujących hodowców trzody chlewnej na terenie kraju w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, od dnia 28 lutego 2018 r. wszystkich hodowców trzody chlewnej na terenie całego kraju, poza obszarami objętymi ograniczeniami, obowiązują następujące nakazy i zakazy:

 • nakaz karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • nakaz prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 • nakaz zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • nakaz utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • nakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • nakaz stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycia  i odkażania rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • nakaz bieżącego oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • nakaz używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • nakaz sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń,         z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 • nakaz zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym,
 • zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików oraz innych produktów, materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
 • zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

Po wejściu w życie powyższych nakazów i zakazów Inspekcja Weterynaryjna prowadziła będzie szczegółowe kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, dotyczące ich przestrzegania. W przypadku stwierdzenia, że posiadacz zwierząt nie stosuje się do tych nakazów i zakazów wydawane będą decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie.

Biorąc po uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń, dynamiczne rozprzestrzenianie się choroby na terenie kraju w ostatnim okresie i związane z tym niebezpieczeństwo wystąpienia jej na Dolnym Śląsku, terminy nakazujące usunięcie stwierdzonych w gospodarstwach uchybień nie będą zbyt odległe.

W przypadku, gdy właściciel gospodarstwa nie zastosuje się do nakazu usunięcia uchybień w określonym terminie wydawana będzie decyzja nakazujące zabicie lub ubój świń i zakazująca utrzymywania w gospodarstwie tych zwierząt.

 

 

Brak możliwości komentowania.