INFORMACJA – ustawa, przekazanie numeru NIP

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, iż stosownie do treści art. 194 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 650 ), wszystkie podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie tej ustawy, tj. w dniu 31 maja 2018 r. działalność wpisaną do rejestrów prowadzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie obowiązane są, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, do przekazania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Dzierżoniowie, ul. Batalionów Chłopskich 7, 58-200 Dzierżoniów numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli taki numer został nadany podmiotowi.

Obowiązek przekazania numeru NIP dotyczy podmiotów prowadzących następujące rodzaje działalności:

  • zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
  • obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
  • zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego,
  • prowadzenia punktu kopulacyjnego,
  • prowadzenia zakładu drobiu,
  • prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury,
  • utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt,
  • prowadzenia:

–  łowisk typu „wpuść i złów”,

–  przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na

   rynku  zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi.

Podmioty prowadzące którąkolwiek wyżej wymienioną działalność winny przekazać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Dzierżoniowie nadany numer NIP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

informacja PLW w sprawie NIP

Brak możliwości komentowania.