Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zakazów i nakazów obowiązujących hodowców trzody chlewnej na terenie kraju w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zakazów i nakazów obowiązujących hodowców trzody chlewnej na terenie kraju w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, od dnia 28 lutego 2018 r. wszystkich hodowców trzody chlewnej na terenie całego kraju, poza obszarami objętymi ograniczeniami, obowiązują następujące nakazy i zakazy:
1) nakaz karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
2) nakaz prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
3) nakaz zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
4) nakaz utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
5) nakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
6) nakaz stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
7) nakaz bieżącego oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
8) nakaz używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
9) nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
10) nakaz sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
11) nakaz zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym,
12) zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików oraz innych produktów, materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
13) zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, a w szczególności wystąpienia ponad 100 przypadków choroby w powiecie wschowskim, nowosolskim, zielonogórskim, żarskim, żagańskim i krośnieńskim w województwie lubuskim, kilkunastu przypadków w powiecie wolsztyńskim w województwie wielkopolskim oraz dwóch przypadków na terenie województwa dolnośląskiego w powiecie głogowskim należy bezwzględnie przestrzegać powyższych zakazów i nakazów.
Informuję ponadto, że na podstawie przepisów odrębnych obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do gospodarstw i budynków, w których utrzymywane są zwierzęta osobom nieupoważnionym.
Dodatkowe informacje można uzyskać oraz dokonać zgłoszenie hodowli drobiu lub utrzymania innych ptaków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub telefonicznie pod Nr 748312809 i 748324657.

W przypadku wystąpienia choroby na terenie powiatu i wyznaczenia obszarów objętych ograniczeniami wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną na terenie tych obszarów zostaną niezwłocznie ponownie skontrolowane w zakresie spełniania wymogów bioasekuracji. W przypadku niespełniania przedmiotowych zasad wydawane będą decyzje nakazujące ubój i zakazujące utrzymywania świń z natychmiastowym terminem realizacji, bez względu na wiek utrzymywanych świń. Za świnie zabite z nakazu, w przypadku niespełniania zasad bioasekuracji, nie będzie przysługiwało odszkodowanie z budżetu państwa.
W związku z funkcjonowaniem małych gospodarstw utrzymujących świnie oraz brakiem rzeźni na terenie powiatu dzierżoniowskiego oraz powiatów ościennych, w przypadku wyznaczenia obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona), wystąpią duże problemy logistyczne związane ze sprzedażą trzody chlewnej, ze względu na zakaz prowadzenia skupu oraz możliwość transportu świń wyłącznie z jednego gospodarstwa bezpośrednio do rzeźni w zaplombowanych środkach transportu.
Świnie mogą być sprzedane do rzeźni po zakolczykowaniu kolczykami z indywidualnymi numerami, po przeprowadzeniu badań w kierunku ASF z wynikami ujemnymi oraz po uzyskaniu zezwolenia PLW właściwego dla siedziby rzeźni. W przypadku rzeźni położonej poza strefami objętymi ograniczeniami, ze względu na rygorystyczne wymogi dotyczące uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia, uzyskanie zezwolenia na sprzedaż jest bardzo trudne.
Świadectwa zdrowia do rzeźni, w przypadku gospodarstw położonych w czerwonej strefie, mogą być wystawione wyłącznie dla świń:
1) które były utrzymywane w danym gospodarstwie przez co najmniej 30 dni, zgodnie z danymi z księgi rejestracji, spisu świń utrzymywanych w gospodarstwie prowadzonego zgodnie z przepisami o bioasekuracji (pkt 10 powyższych nakazów i zakazów) oraz danymi z CBDSIRZ;
2) którym założono kolczyki z indywidualnym numerem;
3) którym pobrano krew do badań w kierunku ASF nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym transportem i zostały zbadane z wynikami ujemnymi.

Informuję, że wirus afrykańskiego pomoru świń nie jest groźny dla człowieka, powoduje jedynie duże straty w hodowli trzody chlewnej.

Komunikat ASF 2020

Brak możliwości komentowania.