Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie dotycząca warunków utrzymania zwierząt domowych

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie dotycząca warunków utrzymania zwierząt domowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) każdy, kto utrzymuje zwierzęta domowe ma obowiązek zapewnić im pomieszczenia chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała oraz odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
Zabronione jest trzymanie zwierząt na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby oraz w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie i niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Zakazane jest również rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych oraz sprzedaż i nabywanie tych zwierząt na targowiskach, targach i giełdach. Zakaz rozmnażania i sprzedaży zwierząt domowych nie dotyczy hodowli rasowych psów i kotów zarejestrowanych w odpowiednich związkach hodowców oraz nabywania psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko, straż gminną lub Policję.
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa razy agresywnej wymaga zezwolenia wydanego przez organ gminy.
Ponadto zgodnie z cytowaną wyżej ustawą za znęcanie się nad zwierzętami domowymi uznaje się:

1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów;
2) używanie w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może powodować ból;
3) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;
4) transport, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie lub stres;
5) używanie uprzęży, pęt, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenie ciała lub śmierć;
6) wykonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień;
7) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
8) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub w pomieszczeniach, czy klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
9) porzucanie zwierzęcia przez właściciela bądź inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;
10) organizowanie walk zwierząt;
11) wystawianie zwierzęcia na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;
12) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla danego gatunku.

Zwierzęta traktowane w opisany wyżej sposób mogą być odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza) właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierzęcia.
Zgodnie z cytowaną ustawą zabronione jest zabijanie zwierząt domowych za wyjątkiem konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpienia zwierzęcia oraz konieczności usunięcia osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom. W przypadku konieczności uśmiercenia takiego zwierzęcia, czynność tę dokonuje się wyłącznie poprzez podanie środka usypiającego przez lekarza weterynarii.
W przypadkach stwierdzenia znęcania się nad zwierzętami, jak również ich uśmiercania w zakresie i w sposób niezgodny z ustawą skierowane zostanie zawiadomienie do organów ścigania, jako podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Warunki utrzymania zwierząt domowych

Brak możliwości komentowania.