Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje o wystąpieniu w ostatnim czasie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Dolnego Śląska w gospodarstwie przyzagrodowym w powiecie legnickim oraz kilkunastu ognisk na fermach drobiu w województwie lubelskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Powyższa sytuacja wymaga stosowania przez wszystkich hodowców drobiu zasad bioasekuracji zabezpieczających stada przed zakażeniem, a przede wszystkim zabezpieczenia drobiu, paszy i ściółki przed dostępem ptaków dzikich, w szczególności wodnych.

Informuję, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) i określone w nim następujące zakazy i nakazy:
1) zakaz pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
2) zakaz wnoszenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
3) nakaz utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z ptakami dzikimi;
4) nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, za wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych;
5) nakaz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
6) nakaz przechowywania paszy oraz karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich;
7) nakaz codziennego przeglądu stad drobiu oraz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy dla zwierząt jego zachorowania, w szczególności wystąpienia objawów nerwowych i duszności oraz zwiększonej śmiertelności w stadzie;
8) nakaz oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu oraz stosowania zasad higieny przez osoby wykonujące czynności związane z jego obsługą;
9) nakaz powstrzymania się przez osoby, które w ciągu 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od czynności związanych z obsługą drobiu;
10) nakaz przechowywania ściółki sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami i ich odchodami oraz nabywania i stosowania wyłącznie ściółki zabezpieczonej przed takim kontaktem.

Ponadto na fermach drobiu obowiązuje nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób oraz stosowania odzieży i obuwia ochronnego przez osoby wchodzące do tych budynków. Informuję ponadto, że na podstawie przepisów odrębnych obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do gospodarstw i budynków, w których utrzymywane są zwierzęta osobom nieupoważnionym. Dodatkowe informacje można uzyskać oraz dokonać zgłoszenie hodowli drobiu lub utrzymania innych ptaków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub telefonicznie pod Nr 748312809 i 748324657.

Informuję, że wirus ptasiej grypy typu H5N8, H5N6 i H5N2 nie jest groźny dla człowieka, powoduje jedynie duże straty w hodowli drobiu.

komunikat HPAI 2020

Brak możliwości komentowania.