Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie, informuje o zdecydowanym pogorszeniu sytuacji epidemiologicznej i wzroście zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, HPAI podtypu H5N8.
W ostatnim okresie wystąpiło na terenie kraju 6 ognisk choroby na fermach drobiu w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim i mazowieckim oraz 40 ognisk u drobiu i ponad 500 przypadków u ptaków dzikich w innych krajach, głównie północnej i zachodniej Europy.
W związku z powyższym proszę o przekazywanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie lub właściwego urzędu miasta, czy gminy informacji o stwierdzeniu martwych dzikich ptaków wodnych blaszkodziobych, typu kaczki, gęsi, łabędzie, w szczególności na terenie i w okolicach większych zbiorników wodnych, celem podjęcia właściwych działań i ewentualnego pobrania prób do badań laboratoryjnych.
Powyższa sytuacja wymaga stosowania przez wszystkich hodowców drobiu zasad bioasekuracji zabezpieczających stada przed zakażeniem, a przede wszystkim zabezpieczenia drobiu, paszy i ściółki przed dostępem ptaków dzikich, w szczególności wodnych.
Informuję, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) i określone w nim następujące zakazy i nakazy:
zakaz pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
zakaz wnoszenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
nakaz utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z ptakami dzikimi:
nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, za wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych;
nakaz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
nakaz przechowywania paszy oraz karmienie i pojenie drobiu w sposób
zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich;
nakaz codziennego przeglądu stad drobiu oraz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy dla zwierząt jego zachorowań, w szczególności wystąpienia objawów nerwowych i duszności oraz zwiększonej śmiertelności w stadzie:
nakaz oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu oraz stosowania zasad higieny przez osoby wykonujące czynności związane z jego obsługą;
nakaz powstrzymania się przez osoby, które w ciągu 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od czynności związanych z obsługą drobiu;
nakaz przechowywania ściółki sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami i ich odchodami oraz nabywania i stosowania wyłącznie ściółki zabezpieczonej przed takim kontaktem.
Ponadto na fermach drobiu obowiązuje nakaz wyłożenia mat dezynfekcyjnych przy
wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz stosowania odzieży i obuwia ochronnego przez osoby wchodzące do tych budynków.
Dodatkowe informacje można uzyskać oraz dokonać zgłoszenie hodowli drobiu lub utrzymania innych ptaków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub telefonicznie pod Nr 748312809 i 748324657.
Informuję, że wirus ptasiej grypy typu H5N8, nie jest groźny dla człowieka, powoduje jedynie duże straty w hodowli drobiu.

komunikat

Brak możliwości komentowania.