Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre dokumenty w formacje PDF są dokumentami zeskanowanymi i nie pozwalają na ich przeszukiwanie i odczytywanie programami do tego przeznaczonymi. Stopniowo uzupełniamy te dokumenty, a gdy nie jest to możliwe, treść wadliwych PDFów jest umieszczana bezpośrednio na stronie.
 • Cześć obrazów w formacie JPG nie zawiera ALTów, dane te są stopniowo uzupełniane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Czesław Barwicki.
 • E-mail: dzierzoniow@wroc.wiw.gov.pl
 • Telefon: 74-831-28-09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie
 • Adres: 58-200 Dzierżoniów
  ul. Batalionów Chłopskich 7
 • E-mail: dzierzoniow@wroc.wiw.gov.pl
 • Telefon: 74-831-28-09

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

– przed budynkiem inspektoratu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

– budynek inspektoratu jest parterowy,

– posiada jedno wejście, z którego może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim,

– sekretariat znajduje się na wprost wejścia – brak progów i innych barier,

– inspektorat nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych,

– do inspektoratu można wejść z psem asystującym,

– brak systemu naprowadzającego osoby niedowidzące, brak pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, itp.

– brak możliwości z usługi on – line tłumacza j. migowego polskiego,

Brak możliwości komentowania.