Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej: RODO, uprzejmie informuje, że:

 

1)   współadministratorem danych osobowych:

 1. a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
 2. b) w ramach zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: Januszowicka 48, 53-135 Wrocław, kontakt: e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl, tel: 71 367 70 16/17),
 3. c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie (adres siedziby: ul. Batalionów Chłopskich 7, 58-200 Dzierżoniów, kontakt: e-mail: dzierzoniow@wroc.wiw.gov.pl, tel: 74 8312809), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

 1. a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii:

iod@wetgiw.gov.pl, tel. 22 623 24 81,

 1. b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu:

iod@wroc.wiw.gov.pl, tel. 71 367 70 16

 1. c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie:

brzezinski.witold@gmail.com lub tel. 74 8312809;

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów z kontrahentami oraz kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie w zakresie niezbędnym do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:

 1. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. 36 z późn. zm.);
 2. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 Nr 1855 z późn. zm.);
 3. c) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 Nr 242 z późn. zm.);
 4. d) ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 Nr 453 z późn. zm.);
 5. e) 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

 

4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, o ile nie będzie to wymagane na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody;

 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile skorzystanie z tego prawa nie będzie naruszało przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności dotyczących realizacji kompetencji, o których mowa w pkt. 3;

 

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Brak możliwości komentowania.