Zadania

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej – szczebla powiatowego

Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 1. Zwalczanie:
  1. chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób;
  2. chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanymi dalej „zoonozami”, lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
 2. Monitorowanie zakażeń zwierząt;
 3. Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 4. Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 5. Sprawowanie nadzoru nad:
  1. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
  2. wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  3. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt;
  4. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego;
  5. obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania i przechowywania;
  6. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych;
  7. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
  8. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;
  9. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 6. Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
 7. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

Brak możliwości komentowania.